در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

اطلس جیبی علوم اعصاب نتر

کدمحصول : 5290
untitled-53
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
358 g
قیــمت محصول :
2,500,000 ﷼
2,000,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

دیوید.ال فلتن
اندیشه رفیع
رضا شیرازی،حسین طاهری
پالتویی
9789649877297
469
دوم
رنگی
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

فهرست کتاب اطلس جیبی علوم اعصاب نتر عبارت اند از:

 

بخش اول: مرور کلی دستگاه عصبی:

 ساختار نورونی

 انواع نورون ها

 بیولوژی آستروسیت

 بیولوژی میکروگلی

 سد خونی مغزی

 مورفولوژی سیناپس

 سرعت انتقال

 مسیرهای انتقال پیام نورونی

 نمای شماتیک مننژها و ارتباطات انها با مغز و جمجمه

 آناتومی تالاموس

 هسته تالاموس

 آناتومی سطحی ساقه مغز: نمای قدامی

 ستون مهره ها: آناتومی استخوان ها

 نخاع: آناتومی نخاع

 آناتومی بطن ها

 آناتومی بطن چهارم

 گردش مایع مغزی-نخاعی

 خون رسانی مغز و مننژها

 توزیع شریانی در مغز

 خون رسانی شریانی نخاع

 سینوس های وریدی

 ونوگرافی تشدید مغناطیسی

 تکوین اکسون های محیطی

 تکوین بطن ها

 

بخش دوم: علوم اعصاب موضعی

 آناتومی یک عصب محیطی

 توزیع درماتومی

 عصب فرینک

 شبکه بازویی

 عصب رادیال

 عصب مدین

 عصب کمری

 شبکه های خاجی و دنبالیچه ای

 عصب دهی غده فوق کلیه

 اعصاب کلیه ها و مثانه ها

 آرایش سلولی ماده خاکستری نخاع

 عصب دهی آرگان های تولید مثل جنس موُنث و مذکر

 مقطع ساقه مغز: بصل النخاع در سطح ایکس

 تری ژمینال

 مقطع ساقه مغز: مغز میانی در حد برجستگی های تحتانی

 اعصاب کاسه چشم

 اعصاب مغزی خارج چشمی

 اعصاب مغزی و هسته های ان ها

 کنترل خواب-هوشیاری

 هسته ها و تشکیلات مشبک

 مقاطع اگزیال از مغز قدامی

 مقاطع برش های کرونال از مغز قدامی

 مسیرهای هماهنگی قشری

 اعصاب بوبایی

 

بخش سوم: علوم اعصاب دستگاهی

 آوران حس عمومی به نخاع

 دستگاه حس عمومی: مسیر نخاعی-مخچه ای

 مکانیسم های درد نوروپاتیک و درد سمپاتیکی ادامه دار

 کنترل نزولی پردازش درد

 مسیر چشایی

 لابیرنت های استخوانی و غشایی

 مسیرهای شنوایی

 مسیرهای وابران شنوایی

 مسیرها و گیرنده های دهلیزی

 نیستاگموس

 آناتومی چشم

 تقاطع بینایی

 رفلکس نوری مردمک

 راه قشری-هسته ای

 راه قشری-نخاعی

 مسیرهای آوران به مخچه

 اندام های محیطی بطن

 هیپوتالاموس و تنظیم دمایی

 تعدیل عصبی و ایمنی

 ارتباطات آورانو وایران اصلی تشکیلات هیپوکامپ

 مسیرهای بویایی

 

کتاب های مرتبط