در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021 جلد اول

کدمحصول : 3100
photo_--_--_944160498
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
1230 g
قیــمت محصول :
4,000,000 ﷼
3,328,000 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

هاروی لودیش، آرنولد برک
اندیشه رفیع
جواد محمدنژاد، محمد پاژنگ، یعقوب پاژنگ، مهدی ایمانی
پروین پاسالار
وزیری
9786222730789
774
اول
رنگی
صحافی شده

توضیحات این محصول

فهرست مطالب زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021 جلد اول:

 

فصل 1: تکامل: مولکول‌ها، ژن‌ها، سلول‌ها و ارگانیسم‌ها

   1-1. مولکول‌های حیات

   1-2. ساختار و عملکرد سلول پروکاریوتی

   1-3. ساختار و عملکرد سلول یوکاریوتی

   1-4. ارگانیسم‌های مدل یوکاریوتی تک‌سلولی

   1-5. ساختار، عملکرد، تکوین و تمایز متازواها

   1-6. ارگانیسم‌های چندسلولی کاربرد وسیعی در تحقیقات بیولوژی سلولی دارند

 

فصل 2: ساختارهای شیمیایی 

   2-1. پیوندهای کوالان و میانکنش‌های غیرکوالان

   2-2. واحدهای ساختاری شیمیایی سلول‌ها

   2-3. واکنش‌های شیمیایی و تعادل شیمیایی

   2-4. انرژتیک بیوشیمیایی

 

فصل 3: ساختار و عملکرد پروتئین

   3-1. سطوح ساختاری در پروتئین‌ها

   3-2. تا خوردگی پروتئین

   3-3. اتصال پروتئین و کاتالیز آنزیمی

   3-4. تنظیم عملکرد پروتئین

   3-5. خالص سازی، شناسایی و تعیین خصوصیات پروتئین‌ها

   3-6. پروتئومیکس

 

فصل 4: کشت و مشاهدۀ سلول‌ها

   4-1. رشد و مطالعه سلول‌ها در محیط کشت

   4-2. میکروسکوپ نوری: کاوش ساختار سلولی و مشاهدۀ پروتئین‌ها در درون سلول

   4-3. میکروسکوپی الکترونی: تصویربرداری با تفکیک بالا

   4-4. جداسازی اندامک‌های سلولی

 

فصل 5: مکانیسم‌های پایه‌ای ژنتیک مولکولی

   5-1. ساختار مارپیج دوگانه DNA

   5-2. همانندسازی DNA

   5-3. ترمیم و نوترکیبی DNA

   5-4. رونویسی از ژن‌های کدکنندۀ پروتئین و تشکلیل mRNA

   5-5. رمزگشایی mRNA توسط tRNAها

   5-6. سنتر مرحله به مرحله پروتئین‌ها بر روی ریبوزوم‌ها

   5-7. ویروس ها: انگل‌های سیستم ژنتیکی سلول

 

فصل 6: تکنیک‌های ژنتیک مولکولی

   6-1. بررسی ژنتیکی جهش‌ها برای شناسایی و مطالعه ژن‌ها

   6-2. کلون کردن DNA و تعیین خصوصیات آن

   6-3. استفاده از اطلاعات بوک‌طب توالی برای تعیین ژن‌ها و استنباط عملکردشان

   6-4. شناسایی و مکان‌یابی ژن‌های مربوط به صفات انسانی

   6-5. استفاده از قطعات DNAی کلون شده برای مطالعۀ بیان ژن

   6-6. تغییر عملکرد ژن‌های خاص با طراحی قبلی

 

فصل 7: ژن‌ها، کروماتین و کروموزوم‌ها

   7-1. ساختار و سازمان‌دهی ژن‌های یوکاریوتی

   7-2. سازمان‌یابی کروموزومی ژن‌ها و DNA غیر کدکننده

   7-3. عناصر DNA قابل انتقال (محرک)

   7-4. سازمان‌دهی ساختاری کروموزوم‌ها و کروماتین یوکاریوتی

   7-5. ریخت‌شناسی و عناصر عملکردی کروموزوم‌های یوکاریوتی

 

فصل 8: کنترل بیان ژن در سطح رونویسی

   8-1. مروری بر رونویسی یوکاریوتی

   8-2. پروموترهای RNA پلیمراز II و فاکتورهای عمومی رونویسی

   8-3. توالی‌های تنظیمی در ژن‌های کدکننده پروتئین و پروتئین‌هایی که برای عملکرد آنها لازم هستند

   8-4. مکانیسم‌های مولکولی سرکوب و فعال‌سازی رونویسی

   8-5. تنظیم فعالیت فاکتورهای رونویسی

   8-6. تنظبم اپی‌ژنتیکی رونویسی

   8-7. سایر سیستم‌های رونویسی یوکاریوتی

 

فصل 9: کنترل ژن پس از رونویسی

   9-1. پردازش پیش mRNA یوکاریوتی

   9-2. تنظیم پردازش پیش mRNA

   9-3. انتقال mRNA از عرض پوشش هسته‌ای

   9-4. مکانیسم‌های سیتوپلاسمی کنترل بعد از رونویسی

   9-5. پردازش rRNA و tRNA

   9-6. اجسام هسته‌ای دُمین‌های هسته‌ای با عملکرد اختصاصی هستند

 

فصل 10: ساختار غشاهای زیستی

   10-1. دولایه لیپیدی: ترکیب و سازمان‌دهی ساختاری

   10-2. پروتئین‌های غشایی: ساختار و عملکردهای پایه

   10-3. فسفولیپیدها، اسفنگولیپیدها و کلسترول: سنتز و حرکت درون‌سلولی

 

فصل 11: انتقال یون‌ها و مولکول‌های کوچک از میان غشاء

   11-1. مرور کلی بر انتقال تراغشایی

   11-2. انتقال تسهیل شده گلوکز و آب

   11-3. پمپ‌های مصرف‌کننده ATP و محیط یونی داخل‌سلولی

   11-4. کانال‌های یونی غیردریچه‌دار و پتانسیل استراحت غشا

   11-5. هم‌انتقالی توسط ناقل‌های همسو و ناهمسو

   11-6. انتقال ترانس سلولی

 

فصل 12: انرژتیک سلولی

   12-1. شیمیواسمز، انتقال الکترون، نیروی محرکه پروتونی و سنتز ATP

   12-2. مرجله اول کسب انرژی از گلوکز: گلیکولیز

   12-3. ساختار میتوکندری

   12-4. دینامیک میتوکندری‌ها و جایگاه‌های تماسی میتوکندری-غشای ER

   12-5. چرخه اسید سیتریک و اکسیداسیون اسید چرب

   12-6. زنجیره انتقال الکترون و ایجاد نیروی محرکه پروتونی

   12-7. تبدیل نیروی محرکه پروتون‌ به سنتز ATP

   12-8. کلروپلاست‌ها و فتوسنتز

   12-9. استفاده از انرژی نور برای تولید اکسیژن مولکولی، NADPH و ATP در مراحل 3-1 فتوسنتز

   12-10. ATP و NADPH موجب تثبیت کربن در چرخۀ کالوین و سنتز کربوهیدرات در مرحلۀ 4 فتوسنتز می‌شوند

کتاب های مرتبط
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید