در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020

مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت ژنتیک کدمحصول : 3084

phd-jenetic-copy
وضعیت محصول :
غیر فعال
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
671 g
قیــمت محصول :
990,000 ﷼
891,000 ﷼
Out of stock
موجود نمي باشد

مشخصات فنی

پگاه لرکی هرچگانی
جامعه‌ نگر
وزیری
9786001015878
533
اول
سیاه و سفید
سوم
صحافی شده

توضیحات این محصول

در این مجموعه،تمامی آزمون های برگزارشده در مقطع دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی گردآوری شده است.در پاسخ به هریک از سوالات ،تک تک گزینه ها مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و در نهایت پاسخ صحیح انتخاب گردیده است.

 

مقدمه مؤلف:

ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻣﺎده ﻣﻨﻈﻮر    ﺳﺎزي داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر دﻛﺘﺮي ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﻴﻨﻲ ﻛـﻪ درس ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎد اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ  ي    ﺣﺎﺿـﺮ ﮔـﺎﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ در  راﺳﺘﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر و ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ     ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﻋﻠـﻢ ژﻧﺘﻴـﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ي      ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و دﻛﺘـﺮي ژﻧﺘﻴﻚ، دﺳﺘﻴﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻃﺐ ورزﺷﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ . ﮔﺮدد   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤ ﻧﻈﺮات ﭼﺎپ ﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد  . ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌ داﻧﻴﻢ از زﺣﻤﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰان در اﻧﺘﺸﺎرات ﻪ  ﻧﮕﺮ ﺑـﻪ   وﻳـﮋه  آﻗـﺎي ﻣﺮﺗﻀﻲ زﻳﻨﻌﻠﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.    

کتاب های مرتبط
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید