در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی: مفاهیم، اصول و روشها

کدمحصول : 3930
23202968
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
600 g
قیــمت محصول :
799,000 ﷼
719,100 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

پاتریس ال. اسپات
جامعه نگر
مهدی طالبی، مهدی ترکمانی، محمدرضا یعقوب زاده باوندپور
وزیری
9786001019081
324
اول
سیاه و سفید
سوم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

 

فهرست کتاب مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی: مفاهیم، اصول و روشها عبارتند از :  

 

فصل1: تمرکز بر کیفیت

  -اهداف یادگیری

  -کیفیت چیست؟

  -کیفیت خدمات بهداشتی - درمانی

  -نکته ویژه

  - ...

 

فصل2: عناصر سازنده ی مدیریت کیفیت

  -اهداف یادگیری

  -واژه های کلیدی

  -طرح مسئله جهت بحث

  -وب سایت های مفید

  - ...

 

فصل3: اندازه گیری عملکرد

  -فرآیند اندازه گیری در مدیریت کیفیت

  -عوامل تعیین کننده در تصمیم گیری بالینی

  -کارت امتیازی متوازن شاخص ها

  -خصوصیات شاخص

  - ...

 

فصل4: ارزشیابی عملکرد

  -انواع قالب های گزارش

  -کنترل آماری فرآیند

  -تشخیص موارد نایزمند به مداخله

  -مقایسه نتایج با انتظارت عملکرد

  - ...

 

فصل5: بهبود مستمر

  -گام های بهبود کیفیت

  -مدل های بهبود عملکرد

  -طرح مسئله جهت بحث

  -وب سایت های مفید

  - ...

 

فصل6: ابزارهای بهبود عملکرد

  -اهداف یادگیری

  -واژه های کلیدی

  -طرح مسله جهت بحث

  -وب سایت های مفید

  - ...

 

فصل7: تشکیل تیم جهت مدیریت پروژه کیفیت

  -پویایی گروه

  -مسوولیت های رهبر

  -جلسات تیم

  -مشارکت کنندگان پروژه

  - ...

 

فصل8: بهبود ایمنی بیمار

  -ایمنی در مراقبت های بهداشتی - درمانی

  -نکته ی ویژه

  -درگیر ساخت بیماران در امر ایمنی

  -پیشگیری از اشتباهات

  - ...

 

فصل9: دستیابی به کیفیت و ایمنی قابل اطمینان

  -دستیابی به قابلیت اطمینان 80-90%

  -دسترسی به قابلیت اطمینان 95%

  -دستیابی به قابلیت اطمینان 99.5% و بیشتر

  -انداازه گیری اثربخشی

  - ...

 

فصل10: مدیریت مصرف منابع در مراکز بهداشتی و درمانی

  -برنامه ترخیص

  -فعالیت های مربوط به مدیریت بهره برداری

  -بهبود بهره برداری

  -طرح مسئله جهت بحث

  -ساختار مسئله جهت بحث

  - ...

 

فصل11: سازمان دهی فعالیت های کیفی

  - اهداف یادگیری

  -ایجاد مجیط جهت بحث

  -فعالیت های اندازه گیری، ارزیابی و بهبود عملکرد

  -ارزشیابی اثربخشی فعالیت های مدیریت کیفیت

  - ...

 

فصل12: مدیریت کیفیت در مراقبت از سلامت جمعیت ها

  -سلامت جمعیت ها

  -مدیریت کیفیت مراقبت از سلامت جمعیت ها

  -مشارکت ارائه دهندگان خدمان بهداشتی درمانی در مراقبت از سلامت جمعیت ها

  -وب سایت های مفید

  - ...

 

واژه نامه

نمایه