در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66965060

پرستاری نظری رشد و توسعه میلیس

کدمحصول : 1368
wlou23uarzzdluepcri4rdnwsrmihuvvumctoqfk
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
950 g
قیــمت محصول :
1,990,000 ﷼
1,671,600 ﷼
Out of stock

مشخصات فنی

افاف ابراهیم میلیس
جامعه نگر
دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد , دکتر آلیس خاچیان
وزیری
9786001014697
630
دوم
سیاه و سفید
پنجم
شومیز(جلد نرم)

توضیحات این محصول

مختصری از کتاب پرستاری نظری رشد و توسعه میلیس

ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩﯼ اﻳﻦ کتاب ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﭘﻴﺶﻓﺮض‌های زﻳﺮ ﺧﻮاهد رﺳﻴﺪ:  

  •  ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻧﻈﺮی ﻇﺮﻳﻒ و ﻣﻔﻴﺪی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ درک و ﻓﻬﻢ ﻧﺤﻮه و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ، ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی و اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ رﺷﺘﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮﺳﻴﻢ.
  • ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬﻫﺎیی ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮدازی دﻧﻴﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨـﺪ می ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻞ درک ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺮﺳﺘﺎران و ارﺗﻘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺸﺎن ﺑـﺮ روی ﻗﻠﻤـﺮو و ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﻮد ﻛﻤـک ﺷﺎﻳﺎنی ﺑﻜﻨﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎیی اراﻳﻪی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و روش‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﭘـﺮدازی اﺳـﺖ. ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟﻴنی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﭼﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴنی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻟﻴنی ﻣﻄﺮح می‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت بالینی در ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻛﻤک ﺑﻪ ﺳﺰایی می ﻛﻨﺪ.
  • ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ رﺷﺘﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎری راهی اﺳﺖ ﺑی ﺑﺪﻳﻞ و ﺑی ﻧﻈﻴﺮ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی رﺷﺘﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ وﻳﮋﮔی ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز و زﻣﻴﻨﻪی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری آﺷﻜﺎر ﮔﺮدد. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺎس و اﺻﻮل علمی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎری را رﻗﻢ می زﻧﻨﺪ. زﻣﺎﻧی ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻳـﺪﮔﺎه علمی ﻳک ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻴنی را زﻳﺮ ﺳﺆال می ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ علمی ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﭘﻮﻳﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺎری، رﻓﺘـﺎر داﻧﺸـﻤﻨﺪان و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ در رﺷـﺘﻪ‌ی ﭘﺮﺳﺘﺎری می ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﺆال اصلی و ﻣﺤﻮری ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎری دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
  • در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازی، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳی و ﻗﻠﻤﺮوی ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺎس آﻳﻨﺪهی ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﺗﺸـﻜﻴﻞ می  دﻫﻨـﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﺪی ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را درک و اﻓﺮاد متبحر و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺤﻮری ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﻛﺸﻒ و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﺟﺰای ﭘﺮﺳﺘﺎری را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﻜﻞ دهی ﻣﺠﺪد داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ.

فهرست 

بخش اول سیر نظریه پردازی ما
     فصل ۱ :چگونگی شکل گیری نظریه پردازی
     فصل ۲ : دانشمند بودن و دانشمند شدن
     فصل ۳: نظریه: استعاره ها سمبول ها و تعاريف

بخش دوم میراث نظریه پردازی
     فصل ۴: از نتوانستن تا کانت، موانع و عوامل موثر در پیشرفت تفکر نظری
     فصل ۵ : حرکت به سوی پرستاری نظری: مراحل و نقاط ضعف

بخش سوم رشته ما و ساختار آن
     فصل ۶ :رشته ی پرستاری :دیدگاه قلمرو و تعاريف
     فصل ۷ : نظریه پردازی :منابع، امکانات و تناقض ها
     فصل ۸ : روش ها و شیوه ها :تجزیه و تحلیل معرفت شناسی


بخش چهارم نقد و ارزشیابی :نظریه های پیشگام
     فصل ۹:نظریه های پرستاری :آینه ها، میکروسکوپ ها تا تلسکوپ ها
     فصل ۱۰ :مدلی برای ارزشیابی نظریه ها : توصیف تجزیه و تحلیل ،نقد ،آزمون و حمایت
     فصل ۱۱ : بر اساس نیازها و مراقبت از خود
     فصل ۱۲ :بر اساس تعاملات
     فصل ۱۳ : براساس پیامدها و نتایج

بخش پنجم آینده نظریما
     فصل ۱۴ : بر اساس تعاملات انسان و محیط
     فصل ۱۵: شکل گیری و بسط مفهوم
     فصل ۱۶: راهبردهای نظریه پردازی
     فصل ۱۷ : نظریه های میان دامنه و موقعیت خاص
     فصل ۱۸ : اندازه پیشرفت در یک رشته

بخش ششم آثار تاریخی ما
     فصل ۱۹ : مقاله های مربوط به نظریه
     فصل ۲۰ : کتاب نامه ی نظریه های کتونی و گذشته

شما می توانید کلیه ی  کتاب های انتشارات جامعه نگر  از سایت بوک طب تهیه نمایید .

برای مشاهده و خرید کتاب مبانی مراقبت های پرستاری دیویس کلیک کنید.

 
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید