در حال بارگزاری ...
تلفن پشتیبانی :
(021)66951020

مجموعه کامل 6 جلدی ضروریات بیوشیمی کدمحصول : p0006

untitled-374_1816710699
وضعیت محصول :
قابل تهیه
امتیاز محصول :
وزن محــــصول :
3000 g
قیــمت محصول :
2,760,000 ﷼
2,622,000 ﷼
Out of stock
+

 

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی شامل 6 جلد می باشد که جلد اول مربوط به تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی است که بیشتر برای داوطلبین آزمون های دکترای تخصصی بیوشیمی کاربرد دارد.جلد های دوم تا پنجم به ترتیب مربوط به بیوشیمی ساختمان و فعالیت، بیوشیمی متابولیسم، بیوشیمی اختصاصی و بیولوژی مولکولی هستند که از داوطلبین آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بیوشیمی می  توانند از آن ها استفاده کنند.جلد ششم تحت عنوان چکیده بیوشیمی خلاصه ای از مطالب جلدهای دوم تا پنجم است که برای داوطلبین آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مربوط به رشته های غیربیوشیمی و همچنین آزمون علوم پایه پزشکی مناسب می باشد که نمی خواهند زمان زیادی را برای مطالعه بیوشیمی صرف کنند.

 

ویژگی های مشترک این کتاب ها عبارتند از :

• پیوستگی مطالب در بین فصول مختلف و همچنین بین جلدهای مختلف مجموعه جهت کمک به اجرای یک برنامه آموزشی منظم

• سوالات طبقه بندی شده در پایان هر فصل

• پاسخ های تشریحی جهت کمک بیشتر به درک مطلب

• استفاده از سایه زدن مطالب و سوالات جهت تمایز مطالب ضروری مورد نیاز داوطلبین آزمون های کارشناسی ارشد Ph.D

• بخش مطالعات بیشتر در پایان هر فصل جهت معرفی منابع مختلف برای مطالعه وسیع تر مطالب

محصولات این پکیج

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد اول تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی

 

فهرست کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد اول تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی  عبارتند از:

 

فصل 1 : تکنیک های نوری

فصل 2 : تکنیک های الکتروفورتیک

فصل 3 : تکنیک های کروماتوگرافی 

فصل 4 : تکنیک های ایمونواسی 

فصل 5 : تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل 6 : تکنیک های جداسازی

فصل 7 : کار با اسیدهای آمینه و پروتئین ها

فصل 8 : آنزیم ها

فصل 9 : کربوهیدارت ها

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : سایر آنالیت ها

فصل 12 : محاسبات شیمیایی

فصل 13 : مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649706177
336
اول
1396
سیاه و سفید
چهارم
شومیز(جلد نرم)

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد دوم ساختمان و فعالیت

 

فهرست کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد دوم ساختمان و فعالیت عبارتند از :

 

فصل 1 : بیومولکول ها و ماکرومولکول ها

فصل 2 : آب و PH

فصل 3 : اسیدهای آمینه

فصل 4 : پروتئین (1): ساختمان

فصل 5 : پروتئین (2): فعالیت

فصل 6 : آنزیم (1): اصول واکنش ها

فصل 7 : آنزیم (2): طبقه بندی

فصل 8 : آنزیم (3): کینتیک

فصل 9 : آنزیم (4): مهارکننده ها

فصل 10 : آنزیم (5): تنظیم فعالیت

فصل 11 : کربوهیدارت ها

فصل 12 : لیپیدها

فصل 13 : غشاء (1): ساختمان

فصل 14 : غشاء (2): انتقال مواد

فصل 15 : غشاء (3): انتقال پیام

فصل 16 : نوکلئوتیدها

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649706474
452
اول
1397
سیاه و سفید
چهارم
شومیز(جلد نرم)

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد سوم بیوشیمی متابولیسم

 

فهرست کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد سوم بیوشیمی متابولیسم عبارتند از:

 

 فصل 1 : مرور متابولیسم

فصل 2 : زنجیر تنفس سلولی

فصل 3 :چرخه کربس

فصل 4 : متابولیسم کربوهیدرات ها (1): گلوکز

فصل 5 : متابولیسم کربوهیدرات ها (2): سایر موارد

فصل 6 : متابولیسم لیپید ها (1): سنتز اسیدهای چرب

فصل 7 : متابولیسم لیپید ها (2): اکسیداسیون اسیدهای چرب

فصل 8 : متابولیسم لیپید ها (3): متابولیسم گلیسرولیپیدها

فصل 9 : متابولیسم لیپید ها (4): متابولیسم ایکوزانوئیدها

فصل 10 : متابولیسم لیپید ها (5): متابولیسم اسفنگولیپیدها

فصل 11 : متابولیسم لیپید ها (6): متابولیسم کلسترول

فصل 12 : متابولیسم لیپید ها (7): متابولیسم لیپوپروتئین ها

فصل 13 : متابولیسم عمومی اسیدهای آمینه

فصل 14 : متابولیسم اختصاصی اسیدهای آمینه

فصل 15 : متابولیسم هِم

فصل 16 : متابولیسم نوکلوئیدها

فصل 17 : یکپارچگی متابولیسم (1): شرایط طبیعی

فصل 18 : یکپارچگی متابولیسم (2): شرایط غیرطبیعی

فصل 19 : سوالات پایانی

 

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649706443
560
اول
1397
سیاه و سفید
چهارم
شومیز(جلد نرم)

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد چهارم بیوشیمی اختصاصی

 

فهرست کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد چهارم بیوشیمی اختصاصی عبارتند از:

 

فصل 1 : هورمون ها (1): کلیات

فصل 2 : هورمون ها (2): انواع اسید آمینه ای

فصل 3 : هورمون ها (3): انواع پپتیدی

فصل 4 : هورمون ها (4): انواع استروئیدی

فصل 5 : ویتامین ها 

فصل 6 : عناصر معدنی

فصل 7 : آب و الکترولیت ها

فصل 8 : گازهای خونی و تعادل اسید-باز

فصل 9 : پروتئین های خون

فصل 10 : آنزیم های خون

فصل 11 : بیوشیمی سرطان

فصل 12 : استرس اکسیداتیو

فصل 13 : گلیکوکونژوگه ها

فصل 14 : بیوشیمی سیستم ایمنی

فصل 15 : بیوشیمی گلبول های قرمز

فصل 16 : بیوشیمی انعقاد خون

فصل 17 : اسکلت سلولی، موتورهای مولکولی و بافت عضلانی

فصل 18 : بیوشیمی اعضاء

فصل 19 : بیوشیمی سیستم عصبی

فصل 20 : سوالات پایانی

فصل 21 : سوالات جدید

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649706566
488
یکم
1398
سیاه و سفید
چهارم
شومیز(جلد نرم)

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد پنجم بیولوژی مولکولی

 

فهرست کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد پنجم بیولوژی مولکولی عبارتند از:

 

فصل 1 : اسیدهای نوکلئیک

فصل 2 : متابولیسم 1DNA: همانندسازی 

فصل 3 : متابولیسم 2DNA: آسیب، ترمیم و نوترکیبی DNA

فصل 4 : متابولیسم 1RNA: رونویسی

فصل 5 : متابولیسم 2RNA: پردازش

فصل 6 : متابولیسم پروتئین (1): ترجمه

فصل 7 : متابولیسم پروتئین (2): تغییرات بعد از ترجمه، هدفمندسازی و تجزیه

فصل 8 : تنظیم بیان ژن (1): کلیات

فصل 9 : تنظیم بیان ژن (2): باکتری ها

فصل 10 : تنظیم بیان ژن (3): اوکاریوت ها

فصل 11 : کلون سازی

فصل 12 : سوالات جدید

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649706559
288
اول
1398
سیاه و سفید
چهارم
شومیز(جلد نرم)

مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد ششم چکیده بیوشیمی

 

فهرست کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی جلد ششم چکیده بیوشیمی عبارتند از:


فصل 1 : آب و pH

فصل 2 : ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها

فصل 3 : فعالیت پروتئین ها

فصل 4 : آنزیم ها

فصل 5 : ویتامین ها

فصل 6 : کربوهیدرات ها

فصل 7 : لیپیدها

فصل 8 :غشاء

فصل 9 : بیولوژی مولکولی

فصل 10 : مسیرهای مشترک متابولیسم

فصل 11 : متابولیسم لیپیدها

فصل 12 : متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل 13 : متابولیسم هِم

فصل 14 : متابولیسم نوکلئوتیدها

فصل 15 : هورمون ها

فصل 16 :  عناصر

رضا محمدی
آییژ
وزیری
9789649706184
344
یکم
1396
سیاه و سفید
دوم
شومیز(جلد نرم)
نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید